2007.07.26. Thu.

Venue: ??? (Brisbane)

  • Atsuhiro Ito + Robbie Avenaim
  • Lawrence English + Tom Hall
  • Yusuke Akai + Daiji Igarashi
  • Madoka Kouno
  • and more…